รายการแจ้งซ่อมในระบบ ทั้งหมด 29 รายการ
 ชื่อผู้แจ้ง
 วันที่ : เวลา
แผนกที่แจ้ง
 รายละเอียด
 สถานะงาน
 ข้อคิดเห็น
ไอมาน สะดียามู
2019-03-05 / 10:37:11
งานสารสนเทศ
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู)
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ) 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57
งานสารสนเทศ 1)
ไอมาน สะดียามู
0000-00-00 / 12:15:57)
งานสารสนเทศ 1
   ค้นหาข้อมูลรายการซ่อมเป็นแผนก